سرسپردگی« ولیان» به شاه


1525 بازدید

سند زیر گزارش ساواک از روحیات عبدالعظیم ولیان وزیر اصلاحات ارضی شاه است


سرسپردگی« ولیان» به شاه