بهائی‌ها مدافع رابطه ایران با اسرائیل


2597 بازدید

بهائی‌ها مدافع رابطه ایران با اسرائیل
تاریخ: 17/2/43
شماره: 196 / 326
موضوع: مهندس روحانی وزیر آب و برق
کریمی آشتیانی که با مهندس روحانی‌، وزیر آب و برق ارتباط دوستانه دارد، می‌گفت روحانی اظهار داشته است نظردوستان ما در کابینه (منظور او وزرای پیرو بهائی‌گری است که خود روحانی از آندسته می‌باشد) آن است [که] اختلاف بین دولت و روحانیت ادامه یابد تا این که دولت ناچار شود برای ضربه زدن به فعالیت روحانیون با دولت اسرائیل رابطه سیاسی برقرار کند و حتی در صورت لزوم با آن دولت قراردادنظامی منعقد سازد.
کریمی می‌ گفت به مهندس روحانی گفته‌ام این نظر شما را مردم ایران تأیید نمی‌کنند و ممکن است اگر چنین فکری در ایران عملی شود عکس‌العمل شدیدی نشان داده شود.
روحانی گفته است اگر مقامات روحانی در ایران با حکومت مصر به مبارزه برنخیزند ناچاریم این فکر عقد قرارداد با کشور اسرائیل را عملی سازیم.
روی پرونده مهندس روحانی ضمیمه و بایگانی شود. 19/2
بررسی شد 12/6