بصیرت یک بازاری هوادار امام خمینی


بصیرت یک بازاری هوادار امام خمینی
در سال 1349 در شرایطی که صحبت از امام خمینی در محافل کوچه و بازار عواقب بسیار سختی برای گویندگان ان سخنان داشت . منبع ساواک ذر بازار تهران ، از فردی به نام حاجی فضلی یاد می کند که چگونه سیاست شاه را در باره جدایی بحرین از ایران به نقد می کشد. این شخص که متاسفانه در سند مشخصات بیشتری از آن ذکر نشده است با بصیرت دلایل اصلی جدایی بحرین از ایران را تحت نفوذ و فشار انگلیس می داند و به این واقعیت اشاره دارد که حکومت پهلوی در واقع منافع خارجی ها را تامین می کند.