قاچاق تریاک


3435 بازدید

قاچاق تریاک
تاریخ:15/3/40اطلاعیه واصله حاکی است:

سرهنگ علی پاشا بهرامی رئیس اطلاعات و امنیت کرمانشاه به اتفاق سرهنگ هاشم خان با کمک مامورین ساواک از عراق تریاک قاچاق وارد و در قصر به منزل سید الیاس حقانی می‌برند سپس با ماشین نمره زرد ارتشی خودش به کرمانشاه حمل و به وسیله رشیدخان فرح بخش قصاب به تهران و کرمانشاهان می‌فرستند و تاکنون 184 من تریاک به تهران فرستاده است