اعتراض شدید آیت الله گلپایگانی به اقدام یک روحانی شاهدوست


2047 بازدید

اعتراض شدید آیت الله گلپایگانی به اقدام یک روحانی شاهدوست
درباره : آیت‏اله سید محمدرضا گلپایگانىاز : 316 تاریخ 12/9/46محترما به استحضار عالى مى‏رساند. ساواک قم اعلام مى‏دارد به قرار اطلاع اخیرا آیت‏اله سید محمدرضا گلپایگانى در منزل خود در حضور جمعى به یکى از روحانیون شاهدوست به نام سید عبدالحجت بلاغى «به جهت آنکه همراه شاخه نباتى که به مناسبت آئین فرخنده تاجگذارى از طرف اهالى قم به پیشگاه شاهنشاه آریامهر تقدیم گردیده بود به حضور شاهنشاه آریامهر باریافته» اهانت نموده و به دستور فرزند گلپایگانى سبیل1 او را قیچى کرده‏اند.

اقدامات انجام شده.

از ساواک قم خواسته شد نسبت به تعیین صحت و سقم موضوع تحقیق بیشترى معمول تا چنانچه جریان فوق مورد تأیید واقع گردید تصمیم لازم درباره گلپایگانى و فرزندش اتخاذ شود ضمنا به منظور تضعیف آنان طرحى در دست تهیه مى‏باشد که متعاقبا به عرض خواهد رسید.

مسئول بررسى ـ ازغندى

رئیس بخش 316 ـ باصرى‏نیا

رئیس اداره یکم عملیات و بررسى. ثابتى

رونوشت در پرونده سیدمهدى گلپایگانى 20/9/46---------------------------------

1ـ اصل: محاسن.