اولین دستگاه بهره برداری نفت در مسجد سلیمان


5081 بازدید


اولین دستگاه بهره برداری نفت در مسجد سلیمان1288 شمسی