دستور رضاشاه برای بازداشت آیت‌ الله بروجردی


1128 بازدید

دستور رضاشاه برای بازداشت آیت الله سید حسین بروجردی و آیت الله شیخ احمد شاهرودی هنگام ورود به ایران«سند شماره 1»

وزارت امور خارجه

دائره: رمز

به تاریخ 14 آذر 1306

نمره 885

از بغداد

از نجف اشرف اطلاع رسیده که شیخ احمد شاهرودی و حاجی آقا حسین بروجردی [با] نوشتجات و احکامی بر ضد سیاست دولت از عراق برای اِفساد[!] قصد مسافرت ایران دارند. به وزارت دربار پهلوی اشعار و به سرحد تلگراف شود مجری‌الورود، آنها را توقیف، پس از گرفتن جمیع نوشتجات مضره، آنها را به بین‌النهرین برگردانند.

***«سند شماره 2»

دفتر مخصوص شاهنشاهی

تهران کرمانشاه

به تاریخ آذرماه 1306

تلگراف

نمره صادره 708

حکومت جلیله کرمانشاهان

مطابق اطلاعی که به عرض خاکپای اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی ارواحنا فداه رسیده است، شیخ احمد شاهرودی و حاجی آقا حسین بروجردی با نوشتجات و احکامی برای اِفساد از نجف اشرف قصد مسافرت ایران دارند. حسب الامر ابلاغ می‌نماید فوراً مأمورینی محرمانه به سرحد روانه نمایند، مراقبت کنند هر وقت اشخاص مزبور وارد شدند نوشتجات و احکامی را که همراه دارند از آنها گرفته، خودشان را مراجعت بدهند.

***«سند شماره 3»

دفتر مخصوص شاهنشاهی

تهران کرمان[شاه] به تاریخ شب 17 آذرماه 1306

تلگراف

نمره صادره 709

حکومت جلیله کرمانشاه

تعقیب نمره 708 به مأمورینی که روانه سرحد می‌نمائید دستور بدهید شیخ احمد شاهرودی و حاجی آقا حسین بروجردی را در سرحد متوقف کرده، مقصود و موضوع مسافرت آنها را به ایران سؤال نموده، نوشتجاتی را که همراه دارند ملاحظه و نتیجه تحقیقات و مضمون نوشتجات آنها را مأمورین جنابعالی اطلاع بدهند و فوراً تلگراف فرمائید تا تکلیف خود آنها معین و دستور مجدد داده شود.

***«سند شماره 4»

اداره تلگرافی دولت علیه ایران

سنه 1306

از کرمان‌شاه

به تهران

نمره تلگراف 196

تاریخ وصول شب 17/9

خدمت ریاست محترم دفتر مخصوص شاهنشاهی 708 فوری اطاعت می شود. نمره 2442

نیساری حکومت کرمانشاه


دستور رضاشاه برای بازداشت آیت‌ الله بروجردی