جبهه ملی فعالیتی به نفع (امام) خمینی ندارد


1671 بازدید

جبهه ملی فعالیتی به نفع (امام) خمینی ندارد
از : اصفهان تاریخ : 18/3/42

به : تهرانشماره : 3283تا حال از طرف جبهه ملی علناً فعالیتی به نفع دارودسته خمینی نشده ولی امروز مخالفین با افراد جبهه ملی تماس گرفته و از آنها خواستهاند آنها را لااقل هدایت کنند که قول مساعد گرفتهاند. مراقب هستم.

اداره سوم

19/3/42

1ـ تربیتی

2ـ بخش مذهبی