تمدن بزرگ !


1450 بازدید

تمدن بزرگ !
به: 2 ه‍ 1

تاریخ گزارش: 2/6/37

از: 10 شماره گزارش: 1613/ه‍ 10

موضوع: شعار در علی‌آباد

در یکی از خیابانهای علی‌آباد پیرمرد مریض و مفلوکی در داخل یک دکه چوبی زندگی می‌نماید که به علت کهولت و زمین‌گیر بودن قادر به رفع احتیاج اولیه خود نبوده و در کثافت و تعفن زندگی می‌نماید به طوری که نظر هر بیینده‌ای را جلب می‌نماید و تاکنون هم با وجودی که موضوع به شهرداری رسیده فکری به حال و وضع وی نکرده‌اند. به وسیله یک آگهی دست‌نویسی که روی دکه وی نصب شده چنین نوشته ... (نمونه بارز از تمدن بزرگ یا عصر طلائی) که نظر هر رهگذری را جلب و از این طریق مورد بهره‌برداری ضد ملی قرار می‌گیرد.

نظریه یکشنبه: خبر صحت دارد به طریق مقتضی نسبت به برداشتن آگهی مزبور اقدام و ضمناً به مقامات محلی نیز اعلام شده که نسبت به برداشتن دکه مزبور اقدام نمایند. سرباز

نظریه 10: خبر صحت دارد.

در کلاسه 129322 موضوعی بایگانی شود.