اظهارات شهید بهشتی راجع به انقلاب قهر‌آمیز


1471 بازدید

اظهارات شهید بهشتی راجع به انقلاب قهر‌آمیز
سند زیر از جمله اسناد منتشره ساواک راجع به فعالیت شهید بهشتی در مرکز اسلامی هامبورگ است.