آمار و مشخصات متهمین وقایع 25 ـ 28 مرداد ۱۳۳۲(بخش سوم)


2581 بازدید

آمار و مشخصات متهمین وقایع 25 ـ 28 مرداد ۱۳۳۲(بخش سوم)
در این مجموعه آمار و مشخصات متهمین وقایع 25 تا 28 مرداد 1332 اعم از وزیران، افسران، وکلا و افراد متفرقه و همچنین کسانی که حکم تعقیب برایشان صادر شده به صورت مجزا آورده شده است.
این آمار را دولت کودتایی زاهدی منتشر کرده و طبعاً متهمان، مربوط به دولت ساقط شده مصدق هستند.

کسانیکه مرخص شده‌اند یا از آمار کسر شده‌اند
ترتیب ـ درجه ـ نام ، شهرت ـ تاریخ ترخیص ـ به موجب چه دستوری مرخص شده و از آمار کسر شده‌اند
1ـ سرلشکر ـ مهنا ـ 27/6/32 ـ دادستان ارتش
2ـ ..... ـ ملک‌مدنی ـ 5/7/32 ـ دادستان ارتش
3ـ .... ـ فتحعلی افشار ـ 25/6/32 ـ دادستان ارتش
4ـ سروان ـ فرامرزی ـ 4/7/32 ـ فرمانده دژبان
5ـ دکتر ـ محمد نصیری ـ ..... ـ جناب آقای نخست‌وزیر
6ـ سرگرد ـ هادی شادمهر ـ 24/6/32 ـ ریاست ستاد ارتش
7ـ گروهبان 2ـ صادق ملت دوست ـ 6/8/32 ـ دادستان ارتش
8ـ گروهبان 2 ـ حسین عباسی ـ 6/8/32 ـ دادستان ارتش
9ـ گروهبان 2ـ ناصر افشار ـ 6/8/32 ـ دادستان ارتش
10ـ گروهبان 2 ـ عزت‌‌الله سبزخواه ـ 6/8/32 ـ دادستان ارتش
11ـ گروهبان 2ـ حسین هنربخش ـ 6/8/32 ـ دادستان ارتش
12ـ گروهبان 2ـ محمدرضا ـ احمدی ـ 6/8/32 ـ دادستان ارتش
13ـ گروهبان 2ـ گروهبان ـ سیف‌الله پاشایی ـ 6/8/32 ـ دادستان ارتش
14ـ گروهبان 2ـ محمدعلی ابراهیمی ـ 6/8/32 ـ دادستان ارتش
15ـ گروهبان 2 ـ سیف‌الله نصیری ـ 6/8/32 ـ دادستان ارتش
16ـ گروهبان 2ـ علی نظم‌ده ـ 6/8/32 ـ دادستان ارتش
17ـ گروهبان 2ـ علی بناء ـ 6/8/32 ـ دادستان ارتش
18ـ سرباز وظیفه ـ سیف‌الله محمدی ـ 6/8/32 ـ دادستان ارتش
19ـ دکتر ـ عزیزالله ملک سمیعی ـ 12/8/32 ـ منع پیگرد
20ـ سرهنگ ـ علی دفتری ـ 16/8/32 ـ منع پیگرد
21ـ سرتیپ ـ حمدی ـ ... ـ منع پیگرد
22ـ سرهنگ ـ غلامرضا امین ـ ... ـ منع پیگرد
23ـ سرهنگ ـ قهرمان قهرمان ـ ... ـ منع پیگرد
24ـ سرهنگ ـ غلامرضا غفوری ـ ... ـ منع پیگرد
25ـ سرهنگ ـ مصطفی حجازی ـ ... ـ منع پیگرد
26ـ سرگرد ـ سیف‌الله ملک‌مرزبان ـ ... ـ منع پیگرد
27ـ مهندس ـ داود رجبی ـ 11/9/32 ـ منع پیگرد
28ـ دکتر ـ عباسی ـ 11/9/32 ـ منع پیگرد
29ـ (ناخوانا) ـ (ناخوانا) ـ 11/9/32 ـ منع پیگرد
30ـ .... ـ علی مبشر ـ 16/9/32 ـ منع پیگرد
31ـ دکتر ـ محمدعلی ملکی ـ 16/9/32 ـ منع پیگرد
32ـ ... ـ محمدعلی مباشر ـ 12/9/32 ـ منع پیگرد
33ـ دکتر ـ علی‌اکبر اخوی ـ 29/9/32 ـ منع پیگرد
34ـ ... ـ احمد اخگر ـ 29/9/32 ـ منع پیگرد
35ـ ... ـ محمدرضا اقبال ـ 29/9/32 ـ منع پیگرد
36ـ ... ـ حسین شهیدی ـ 29/9/32 ـ منع پیگرد
37 ـ (ناخوانا) ـ علی‌اکبر غفاری ـ 12/10/32 ـ منع پیگرد
38 ـ دکتر ـ‌ (ناخوانا) صدیقی ـ 16/3/32 ـ به قید کفیل آزاد شده
39ـ دکتر ـ سیدعلی شایگان ـ 16/3/32 ـ به قید کفیل آزاد شده
40ـ مهندس ـ احمد رضوی ـ 16/3/32 ـ به قید کفیل آزاد شده

کسانی که قرار بازداشتشان صادر شده است
ترتیب ـ هویت ـ ملاحظات
1ـ دکتر محمد مصدق ـ قرار (ناخوانا) کیفرخواست صادر شده
2ـ دکتر اسماعیل صدیقی ـ
3ـ دکتر مهدی آذر ـ التزام
4ـ دکتر عزیزالله ملک‌سمیعی ـ منع پیگرد صادر شده است
5 ـ عبدالعلی لطفی ـ
6ـ مهندس سیف‌الله معظمی ـ التزام
7ـ دکتر علی‌اکبر اخوی ـ منع پیگرد صادر شده
8ـ دکتر ابراهیم عالمی ـ منع پیگرد صادر شده
9ـ علی مبشر ـ منع پیگرد صادر شده
10ـ مهندس عطائی ـ منع پیگرد صادر شده
11ـ دکتر محمدعلی ملکی ـ منع پیگرد صادر شده
12ـ مهندس داود رجبی ـ منع پیگرد صادر شده
13ـ سرتیپ تقی ریاحی ـ کیفرخواست صادر شده است
14ـ سرتیپ عطاءالله کیانی ـ کیفرخواست صادر شده است
15ـ سرتیپ حسین فرخنده‌پی
16ـ سرتیپ نصرالله بدر ـ التزام
17ـ سرهنگ حسینقلی اشرفی
18ـ سرهنگ حسینقلی سررشته
19ـ سرهنگ علی دفتری ـ منع پیگرد صادر شده است
20ـ سرهنگ عزت‌الله ممتاز ـ کیفرخواست صادر شده است
21ـ سرهنگ هوشنگ نادری
22ـ دکتر علی شایگان
23ـ مهندس احمد رضوی
24ـ اصغر پارسا
25ـ محمدرضا اقبال ـ منع پیگرد صادر شده است
26ـ احمد اخگر ـ منع پیگرد صادر شده است
27ـ محمود نریمان ـ
28ـ محمدعلی مقدم ـ متمایل به اخذ کفیل شده و آزاد است
29ـ علی‌اصغر بشیر فرهمند
30ـ سرتیپ بازنشسته (ناخوانا) مظفری ـ التزام
31ـ ستوان یکم احمد ذوالفقاری ـ التزام
32ـ ستوان 2 علی‌اشرف شجاعیان ـ کیفرخواست صادر شده است
33ـ سرهنگ ستاد قهرمان قهرمان ـ منع پیگرد صادر شد
34ـ سروان ابوالقاسم روزبه
35ـ مختار کریم‌پور شیرازی
36ـ سرهنگ ستاد مصطفی حجازی ـ در تاریخ 6/8/32 (ناخوانا) منع پیگرد شده است
37ـ سید محمد معصومی ـ التزام
38ـ سروان ایرج داورپناه ـ کیفرخواست صادر شده است
39ـ سروان موسی فشارکی ـ کیفرخواست صادر شده است
40ـ سرهنگ کاظم پورشریف
41ـ سروان مرتضی شیردل
42ـ محمدعلی مباشر ـ منع پیگرد صادر شده (ناخوانا)
43ـ محمد مسعودی ـ عدم صلاحیت صادر شده است 29/11

کسانیکه برایشان قرار اخذ کفیل صادر شده
ترتیب ـ هویت ـ ملاحظات
1ـ حسن شهیدی ـ منع پیگرد صادر شده است
2ـ محمدعلی مقدم ـ منع پیگرد صادر شده
3ـ دکتر سیدعلی شایگان ـ (ناخوانا)
4ـ دکتر غلامحسین صدیقی ـ منع پیگرد صادر
5ـ (ناخوانا) ـ (ناخوانا)

کسانیکه برایشان قرار وجه التزام صادر شده است

ردیف ـ هویت ـ ملاحظات
1ـ دکتر غلامحسین مصدق
2ـ کشاورز صدر
3ـ سرگرد سیف‌الله ملک‌مرزبان ـ منع پیگرد صادر شده
4ـ سروان محمدعلی رحیمی
5ـ سرهنگ 2 هوایی مصطفی موسوی
6ـ سرهنگ ستاد مصطفی حجازی ـ منع پیگرد صادر شده
7ـ نصرت‌الله خازنی ـ منع پیگرد صادر شده
8ـ حاجی محمدعلی مباشر
9ـ دکتر (ناخوانا)
10ـ مهندس معظمی
11ـ سرتیپ مدبر
12ـ ستوان 1 ذوالفقاری
13ـ سرهنگ بازنشسته حسین مصطفوی
14ـ سیدمحمد معصومی
15ـ غلامعلی لطفی ـ در تاریخ 25/11/32
16ـ سروان مرتضی شیردل ـ 6/5/32 با قرار التزام آزاد شده