عیادت آیت الله گلپایگانی از مجروحین وقایع 19 دی قم


2740 بازدید

عیادت آیت الله گلپایگانی از مجروحین وقایع 19 دی قم


شماره : 5668/21 تاریخ 20/10/56

از : سازمان اطلاعات و امنیت قم

به : مدیریت کل اداره سوم

پیرو شماره 5657/21 ـ 20/10/36

وقایع روز جارى بشرح زیر بعرض میرسد :

1ـ حدود 0800 صبح روز جارى آیت‏اله گلپایگانى در بیمارستان گلپایگانى حاضر و از مجروحین عیادت نموده است.

2ـ اعلامیه‏اى بامضاء جوانان مسلمانان مبنى بر تشکر و سپاسگذارى از بازاریان که به حمایت از تظاهرکنندگان بازار را تعطیل کرده‏اند پلى‏کپى شده و در مدرسه خان و بازار توزیع گردیده است.

3ـ شایع بود که عده‏اى از متعصبین مذهبى از حومه قم جهت کمک به تظاهر کنندگان بشهر خواهند آمد که مراتب به ژاندارمرى اعلام گردید لیکن تاکنون خبر مزبور مورد تائید قرار نگرفته است.

4ـ تلفنهاى ناشناسى به بانک ملى ـ دادگسترى و آموزش و پرورش شده مبنى بر اینکه کارمندان را مرخص کنید زیرا ادارات مذکور بمب نصب گردیده و اضافه شده که از شهربانى تلفن میکنم.

5ـ تحریکات شدیدى بوسیله شیخ محمد یزدى مبنى بر راه‏پیمائى و ترک نماز آیات و تعطیل بازار شهرهاى آذربایجان و اصفهان به حمایت از روحانیون و تلگرافى وسیله شریعتمدارى و گلپایگانى (توضیح اینکه آیت‏اله گلپایگانى به اصفهان و شریعتمدارى به تبریز تلگراف کند.)

6ـ مجمع آیات در منزل آیت‏اله شریعتمدارى بمنظور اتخاذ تصمیم در زمینه وقایع اخیر که آن جلسه هنوز در حال تشکیل است.

7ـ بقرار اطلاع تأیید نشده قرار است مهندس بازرگان جهت رسیدگى به وضع کشته شدگان و مجروحین وقایع اخیر قم با نماینده صلیب سرخ بین‏المللى در تهران تماس حاصل نمایند.

8ـ تجمع حدود 1000 نفر در جلوى هر یک از بیمارستان‏هاى نکوهى ـ کامکار و گلپایگانى بمنظور اخذ جنازه‏هاى مقتولین که با مداخله پلیس متفرق گردیده‏اند.

9ـ در حال حاضر حدود 2000 نفر در کوچه‏هاى اطراف منزل آیت‏اله گلپایگانى تجمع و مبادرت به دادن شعارهاى مضره نموده‏اند و از گلپایگانى درخواست تحویل جنازه‏هاى مقتولین را مى‏نمایند. و به محض مواجه با پلیس در کوچه فرعى متفرق و مجددا اجتماع مینمایند این عمل تاکنون بیش از ده نوبت تکرار گردیده است.

10ـ سه برگ اعلامیه تحت مضامین

1ـ فردا ساعت 0800 بازار تهران را فراموش نفرمائید.

2ـ بعدازظهر روز جارى در منزل شیخ حسین نورى جمع شوید.

3ـ از الساعه به منزل آیت‏اله گلپایگانى مراجعه نمائید که این سه نوع اعلامیه در مدرسه خان و بعضى نقاط دیگر الصاق گردیده است.

11ـ تعداد تظاهرکنندگان در حال حاضر بطور موضعى عمل مینمایند متجاوز از 5000 نفرند.

12ـ وسیله مامورین انتظامى تا این ساعت (1300) دو نفر طلبه مظنونا بازداشت گردیده‏اند.

13ـ کلیه مغازه‏هاى واقع در بازار و اغلب مغازه‏هاى خیابانهاى قم طى روز جارى تعطیل بوده است.

14ـ طى روز جارى پلیس جهت مقابله با تظاهر کنندگان منحصرا از گاز اشک‏آور استفاده و تا این ساعت تیراندازى بعمل نیامده و تلفاتى گزارش نشده است.

15ـ نماز آیات ظهر روز جارى برگزارى نگردید.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت قم ـ معینى

در پرونده 9292 بایگانى شود. ... 22/10/36