آمار ساواک از یک مجلس ختم دولتی


2057 بازدید

آمار ساواک از یک مجلس ختم دولتی
سند زیر گزارش مامور ساواک راجع به تعداد شرکت‌کنندگان در یک مجلس عزاداری است که در خرداد 1343 در کاخ گلستان برگزار شد. گزارش دهنده تعداد جمعیت را 2 الی 3 هزار ، یا 100 هزار نفر و یا 10 الی 20 هزار نفر اعلام کرده است!