حاضر به خروج از ایران نیست


1310 بازدید

حاضر به خروج از ایران نیست
شماره: 1158/ بخش 312 اداره یکم عملیات

تاریخ گزارش: 10/4/42

موضوع: اظهارات شیخ انصاری

روز گذشته شیخ واعظ انصاری به یکی از دوستان خود می‌گفت مشارالیه از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه مأموریت یافته بین روحانیون و دولت وساطت کند و برای این منظور چند نوبت به قم عزیمت نموده و حتی با آیت‌الله شریعتمداری و خمینی تماس گرفته و نتیجه مذاکرات را نیز بشرفعرض رسانیده است معهذا چون آیت‌الله خمینی حاضر به خروج از ایران نیست و شاهنشاه نیز با اقامت او در ایران موافقت ندارند و به طوری که استنباط نموده و روحانیون بالاخص جامعه روحانیت که اخیراً تشکیل شده و کلیه طلاب و علماء از این جامعه حمایت می‌کنند دست به اقدامات شدیدی بزنند و مجدداً بلوائی در ایران بوجود آوردند و مراتب را نیز به شرفعرض ملوکانه رسانیده است و باید منتظر حوادث متعددی باشند.

در پرونده ... 15 خرداد بایگانی شود.

تعداد نسخه: 5 نسخه

گیرندگان: سه نسخه در بخش 312 ـ اداره سوم ـ اداره دوم