والاحضرت معتاد


1399 بازدید

والاحضرت معتاد


شماره: 2ـ3ـ2424 تاریخ: 18/6/36

موضوع: دربار شاهنشاهی

والاحضرت شاهپور حمیدرضا پهلوی اخیراً براثر معاشرت زیاد با اشخاص ناباب و آمد و رفت به اماکن عمومی و منازل فحشا به تریاک معتاد شده و اغلب شب‌ها برای کشیدن تریاک به منزل حسین فرجاد واقع در خیابان روزولت چند کوچه بالاتر از امجدیه رفته و مدتی به کشیدن تریاک می‌پردازد.

این موضوع در محافل درباری انعکاس نامطلوبی ایجاد کرده و در صورت ادامه آن ممکن است موضوع در خارج انتشار و عکس‌العمل بدی علیه دربار شاهنشاهی ایجاد کند.