موضعگیری شدید آیت الله گلپایگانی در مقابل خرید سهام بانک صادرات توسط یک بهائی


1591 بازدید

موضوع : نظر آیت‌اله گلپایگانى دربارهبانک صادرات پیرو 6085/21 ـ 26/9/36
از : 21 ه تاریخ 26/9/56
به : 312 شماره : 6086/21
ساعت 1100 روز 24/9/36 سیدمهدى گلپایگانى را در مجلس روضه آقاى گلپایگانى ملاقات کردم نامبرده اظهار داشت که هژبر یزدانى بهائى است و اخیرا 50 سهم از سهام بانک صادرات را خریدارى کرده است و جریان به اطلاع پدرم رسیده و برایشان هم ثابت شده که هژبر یزدانى بهائى میباشد لذا فرموده‌اند هژبر یزدانى تا روز 11 محرم مجال دارد یا اسلام بیاورد یا سهام خریدارى کرده را به بانک برگرداند و در غیر اینصورت حکم میکنم که معامله با این بانک حرام است سیدمهدى افزود هژبر تا بحال در بانک ایران و امریکا هم سرمایه گذارى کرده و کارخانه قند شازند اراک را هم خریدارى نموده است.
نظریه شنبه ـ نظرى ندارد.
نظریه یکشنبه ـ مفاد گزارش صحیح است سیدمهدى گلپایگانى از کلیه اقدامات گلپایگانى با خبر است و فعلاً گلپایگانى هیچگونه اقدامى را بدون نظر وى انجام نمیدهد. شراره
نظریه دوشنبه : بطوریکه اطلاع حاصل شده پس از خریدارى سهام بانک صادرات بوسیله هژبر یزدانى عده‌اى از بازاریان و تجار تهران و قم حدود بیست میلیون تومان از پولهاى موجود خود را از بانک صادرات خارج نموده‌اند. پارسا
نظریه سه‌شنبه : مفاد گزارش مورد تأیید بوده همانطور که در گزارش شماره پیروى بعرض رسید چنانچه اقدامى بر تحریم کردن بانک صادرات بشود اکثر آیات و تجار متعصب ایران از وى تبعیت خواهند نمود. رهبر
9292 بایگانى شود. روحانى 10/10/36
 


موضعگیری شدید آیت الله گلپایگانی در مقابل خرید سهام بانک صادرات توسط یک بهائی