نیروهای کودتای ۱۲۹۹


2558 بازدید

نیروهای کودتای ۱۲۹۹ به سرکردگی مرتضی یزدان پناه در میدان مشق تهران، به تاریخ ۱۳۰۱ ش.


نیروهای کودتای ۱۲۹۹