بختیار: فرودگاه برای ورود امام باز شد.


536 بازدید

بختیار: فرودگاه برای ورود امام باز شد.
روزنامه اطلاعات؛ 9 بهمن 1357- بختیار: فرودگاه برای ورود امام باز شد

- تهران در آتش و خون

- امام خمینی: در اولین فرصت وارد می‌شوم