سیدضیاءالدین طباطبایی


2260 بازدید

سیدضیاءالدین طباطبایی
سید‌ضیاءالدین طباطبائی همدست رضاخان در کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹