درخواست آیت الله گلپایگانی از مردم برای کمک به شیعیان لبنان


1749 بازدید

درخواست آیت الله گلپایگانی از مردم برای کمک به شیعیان لبنان
درباره : جمع‏آورى اعانه براى مسلمانان لبنان

از : امنیت داخلى تاریخ 26/1/55

به : 312

محترما باستحضار میرساند:

همانطوریکه استحضار دارند آیت‏اله گلپایگانى طى اعلامیه‏اى از مردم خواسته بود که به شیعیان آسیب دیده لبنان کمک کنند و شماره حسابى هم در بانک صادرات شعبه قم بهمین منظور افتتاح نموده که مراتب بموقع بعرض رسید و مقرر شد که مراتب در بولتن درج گردد و بنحو مقتضى میزان وجوهى که تاکنون به حساب شماره 2202 واریز شده تعیین گردد و روشن شود که چه مبلغ به خارج ارسال شده و وجوهات مورد بحث به چه وسیله‏اى حواله میگردد. آیا توسط حواله بانکى است و یا ایادى آیت‏اله گلپایگانى بخارج میبرند. مراتب به ساواک قم اعلام گردید.

اینک ساواک مذکور گزارش نموده که حساب شماره 2202 بانک صادرات شعبه مرکزى قم قبلا هم متعلق به آیت‏اله گلپایگانى بوده و قبل از اعلام و معرفى شماره مذکور براى کمک به مسلمانان لبنان 97000 ریال وجه در این حساب موجود بوده ولى پس از اعلام شماره مذکور مبلغ فوق‏الذکر را برداشت کرده و تا تاریخ 3/12/54 سه میلیون و سیصدونود هزار ریال (3390000) از طرف افراد مختلف با رقمهاى مختلف به این شماره حساب واریز شده است. ضمنا از طریق بانک صادرات حواله‏اى براى لبنان نفرستاده‏اند و قرار است وسیله سیدمهدى گلپایگانى و در معیت چند نفر دیگر در لبنان به موسى صدر تحویل گردد. برابر اطلاع سیدرضا صدر برادر موسى صدر رئیس مجلس عالى شیعیان لبنان بنمایندگى از طرف آیت‏اله گلپایگانى به لبنان عزیمت نموده است ولى از اینکه حامل وجوه مذکور بوده یا خیر؟ اطلاعى در دست نیست. ضمنا آیت‏اله شریعتمدارى نیز هیئتى را بنمایندگى خود به لبنان اعزام داشته است که این هیئت حامل حدود ده میلیون (10000000) ریال کمک آیت‏اله به شیعیان آسیب‏دیده لبنان بوده است. با این ترتیب آیت‏اله گلپایگانى که ایادى وى تبلیغات نسبتا وسیعى را در محافل و مجامع مذهبى در شهرستانها براى جمع‏آورى پول انجام داده بودند موفق به جمع‏آورى 3400000 ریال گردیدند در صورتیکه شریعتمدارى بدون تبلیغات و درخواست کمک رسمى از همگان تقریبا سه برابر به شیعیان لبنان کمک کرده است البته امکان دارد که آیت‏اله گلپایگانى مبالغى شخصا به آن افزوده باشد. معهذا این مورد موقعیت هر یک از آیات را در این زمینه روشن میسازد. مراتب استحضارا معروض میگردد.

بعرض تیمسار ریاست ساواک رسید ـ تاریخ 8/1/35

9292 ارائه شود اصل واصل شد. 26/1/35