مزد پرداخت وام به ملکه مادر


2082 بازدید

مزد پرداخت وام به ملکه مادر
سند زیر علت واگذاری مسئولیت وزارت بازرگانی به دکتر اعتبار را بیان میکند .