آمار و مشخصات متهمین وقایع 25 ـ 28 مرداد ۱۳۳۲(بخش دوم)


2127 بازدید

آمار و مشخصات متهمین وقایع 25 ـ 28 مرداد ۱۳۳۲(بخش دوم)
در این مجموعه آمار و مشخصات متهمین وقایع 25 تا 28 مرداد 1332 اعم از وزیران، افسران، وکلا و افراد متفرقه و همچنین کسانی که حکم تعقیب برایشان صادر شده به صورت مجزا آورده شده است.
این آمار را دولت کودتایی زاهدی منتشر کرده و طبعاً متهمان، مربوط به دولت ساقط شده مصدق هستند.

افراد
ترتیب ـ درجه ـ هویت (نام ـ شهرت) ـ به موجب چه دستوری بازداشت است ـ تاریخ صدور قرار بازپرس ـ نوع قرار ـ محل بازداشت
1ـ گروهبان 2ـ صادق ـ ملت‌دوست ـ آزاد و آمار کسر گردیده
2ـ گروهبان 2ـ حسین ـ عباسی ـ آزاد و آمار کسر گردیده
3ـ گروهبان 2ـ ناصر ـ افشار ـ آزاد و آمار کسر گردیده
4ـ گروهبان 2ـ عزت‌الله ـ سرافراز ـ آزاد و آمار کسر گردیده
5ـ گروهبان 2ـ حسین ـ هنربخش ـ آزاد و آمار کسر گردیده
6ـ گروهبان 2ـ محمدرضا ـ احمدی ـ آزاد و آمار کسر گردیده
7ـ گروهبان 3ـ سیف‌الله پاشایی ـ آزاد و آمار کسر گردیده
8ـ گروهبان 3ـ محمدعلی ـ ابراهیمی ـ آزاد و آمار کسر گردیده
9ـ گروهبان 3ـ سیف‌الله ـ نصیری ـ آزاد و آمار کسر گردیده
10ـ گروهبان 3ـ علی ـ نظم ده ـ آزاد و آمار کسر گردیده
11ـ گروهبان 2ـ علی‌اصغر ـ بناء ـ آزاد و آمار کسر گردیده
12ـ سرباز وظیفه ـ سیف‌الله ـ محمدی ـ آزاد و آمار کسر گردیده

متفرقه
ترتیب ـ درجه ـ هویت (نام ـ شهرت) ـ به موجب چه دستوری بازداشت است ـ تاریخ صدور قرار بازپرس ـ نوع قرار ـ محل بازداشت
1ـ دکتر ـ محمد ـ نصیری ـ طبق نامه شماره 5252 /ه‍ ــ‌17/7/32 فرمانداری نظامی از آمار کسر شده است
2ـ دکتر ـ علی‌اصغر ـ مشیرفرهمند ـ بازپرس ـ 26/7/32 ـ بازداشت (التزام) ـ عشرت‌آباد
3ـ دکتر ـ غلامحسین ـ مصدق ـ بازپرس ـ 9/7/32 ـ وجه التزام ـ آزاد ـ منع پیگرد
4ـ سرهنگ بازنشسته ـ علی‌اکبر ـ غفاری ـ .... ـ‌ ... ـ .... ـ .... ـ در تاریخ 14/10/32 منع پیگرد صادر شد
5ـ سرلشکر بازنشسته ـ .... ـ مهنا ـ در تاریخ 17/6/32 مرخص و از آمار کسر گردیده است
6ـ ..... ـ ..... ـ کشاورز صدر ـ بازپرس ـ 22/7/32 ـ التزام ـ آزاد
7ـ سرتیپ بازنشسته ـ حسین ـ مظفری ـ بازپرس ـ 22/7/32 ـ (التزام) ـ پادگان قصر
8ـ ..... ـ سیدمحمد ـ معصومی ـ بازپرس ـ 6/8/32 ـ (التزام) ـ
9ـ .... ـ محمدعلی ـ مقدم ـ بازپرس ـ 22/7/32 ـ بازداشت (کیفری) ـ پادگان قصر ـ در تاریخ 15/3/33 قرار منع پیگرد
10 ـ ......................................
11ـ ..... ـ محمد ـ مسعودی ـ بازپرس ـ 2/10/32 ـ بازداشت ـ دژبان ـ عدم صلاحیت ((دادگاه بخش .....)
12ـ .... ـ محمدعلی ـ مباشر ـ بازپرس ـ 9/9/32 ـ بازداشت (التزام) ـ پادگان قصر ـ در تاریخ 16/9/32 منع پیگرد صادر شده است
13ـ .... ـ نصرت‌الله ـ ..... ـ بازپرس ـ 14/9/32 ـ التزام ـ آزاد ـ در تاریخ 16/9/32 منع پیگرد صادر شده است
14ـ ... ـ علی محمد ـ وجدی
15ـ ... ـ کریم ـ رشدیه
16ـ .... ـ سید اسمعیل ـ فرجاد

.....
ترتیب ـ هویت ـ نوع بیماری ـ در کدام بیمارستان بستری شده ـ تاریخ بستری شدن ـ تاریخ ترخیص
1ـ غلامعلی لطفی ـ دو دوره خارش ـ بیمارستان شماره 1 ـ 6/7/32 ـ 2/8/32
2ـ مهندس احمد رضوی ـ خارش ـ بیمارستان شماره 1 ـ 6/7/32 ـ 25/7/32
3ـ دکتر عزیزالله ملک اسمعیلی ـ رماتیسم ـ بیمارستان شهربانی و بیمارستان شماره 1 ـ 9/6/32 ـ 18/7/32
4ـ سرهنگ علی دفتری ـ بریدگی گردن ـ بیمارستان نجمیه و بیمارستان شماره 1 ـ 20/5/32 ـ 18/7/32
5ـ علی‌اصغر بشیر فرهمند ـ جراحت سر و صورت ـ بیمارستان شهربانی و بیمارستان شماره 1 ـ 29/5/32 ـ 25/7/32
6ـ ستوان 1 احمد ذوالفقاری ـ .... ـ بیمارستان شماره 2 ـ 6/8/32 ـ
7ـ سرتیپ عطاءالله کیانی ـ زخم معده ـ بیمارستان پهلوی ـ 20/8/32 ـ 11/10/32
8ـ دکتر احمد عباسی ـ اختناق ریوی ـ بیمارستان پهلوی ـ 4/9/32 ـ مرخص شد ـ منع پیگرد
9ـ دکتر علی‌اکبر ..... ـ .......... ـ بیمارستان شماره 1 ـ 12/9/32 ـ مرخص شد ـ منع پیگرد

کسانیکه امر تعقیب برایشان صادر شده
ترتیب ـ درجه ـ نام ، شهرت ـ
1ـ سرتیپ ـ تقی ریاحی ـ کیفرخواست تنظیم شد
2ـ سرتیپ ـ عطاءالله کیانی ـ کیفرخواست تنظیم شد
3ـ سرتیپ ـ حسین فرخنده‌پی ـ کیفرخواست تنظیم شد
4ـ سرتیپ ـ نصرالله مدبر ـ
5ـ سرهنگ ـ حسینقلی اشرفی
6ـ سرهنگ ـ حسینقلی سررشته
7ـ سرهنگ ـ علی‌ دفتری ـ منع پیگرد صادر شده
8ـ سرهنگ ـ عزت‌الله ممتاز ـ کیفرخواست تنظیم شده
9ـ سرهنگ ـ قهرمان قهرمان ـ منع پیگرد صادر شده
10ـ سرهنگ ـ غفوری ـ منع پیگرد صادر شده
11ـ سرهنگ ـ مصطفی حجازی ـ منع پیگرد صادر شده
12ـ سرهنگ 2 ـ هوشنگ نادری
13ـ سروان ‌ـ مرتضی شیردل
14ـ سرگرد ـ سیف‌الله ملک‌مرزبان ـ منع پیگرد صادر شده
15ـ ستوان 2 ـ علی اشرف شجاعیان ـ کیفرخواست تنظیم شده
16ـ سروان ـ ایرج داورپناه ـ کیفرخواست تنظیم شده
17ـ سرهنگ (ناخوانا) ـ مصطفی موسوی
18ـ سرگرد هوایی ـ رحیم بهزاد
19ـ سروان هوایی ـ محمدعلی رحیمی
20ـ ستوان یکم هوایی ـ احمد ذوالفقاری
21ـ سروان ژاندارم ـ ابوالقاسم روزبه
22ـ سرهنگ ستاد ـ کاظم پورشریف
23ـ سروان ـ موسی فشارکی ـ کیفرخواست تنظیم شد
24ـ ستوان 1 ـ بشیری
25ـ ستوان 2ـ هاشمی
26ـ سروان ـ باقری
27ـ ستوان 1ـ جودی
28ـ ستوان ـ رستمی
29 ـ ستوان 2 ـ‌سعیدی
30 ـ ستوان ـ دادگر
31ـ ستوان 1 ـ فرسی