همبستگی کارکنان نخست وزیری با مردم


1677 بازدید

همبستگی کارکنان نخست وزیری با مردم
اعلامیه کارکنان نخست وزیرى بمنظور شرکت در راه‏پیمائى روز 29/10/57 در تهراناخیرا کارکنان نخست وزیرى ضمن صدور اعلامیه‏هاى مختلفى همبستگى خود را با دیگر طبقات مردم برهبرى آیت‏اله خمینى اعلام و از کارکنان نخست وزیرى دعوت شده که روز 29/10/57، در محل کاخ نخست وزیرى اجتماع تا پس از پیوست بسایر گروههاى اجتماعى، براه‏پیمائى مبادرت نمایند. ضمنا در جلسه‏اى که روز 26/10/57 کارکنان نخست وزیرى تشکیل داده‏اند پس از بحث و مذاکره پیرامون حوادث اخیر کشور، خواستار انحلال اداره حفاظت در نخست‏وزیرى گردیده و با اعلام صورت اسامى چند تن از کارکنان بعنوان کارمندان وابسته بساواک عنوان کرده‏اند، چنانچه این افراد ظرف مدت یکهفته از پست خود برکنار نشوند کلیه کارکنان نخست وزیرى از ادامه خدمت خوددارى و از ورود آنها به کاخ نخست وزیرى جلوگیرى بعمل خواهند آورد.

ارزیابى خبر : خبر صحت دارد.