سئوال از شاه در خصوص اروند رود


108 بازدید
اروند رود

متن سند:

شماره : -2-2-3730 جعفرزاده کارمند مجله تهران مصور میگفت طبق توافقی که بین مهندس عبداله والا، اسمعیل پوروالی و صفی پور مدیران جراید تهرانمصور ـ بامشاد و امید ایران بعمل آمده قرار است در جلسه مصاحبه مطبوعاتی شاهنشاه که روز شنبه آینده خواهد بود در مورد شط العرب و شناسائی دولت اسرائیل از طرف دولت ایران از شاهنشاه سئوالاتی بعمل آید.
توضیح آنکه سه نفر مزبور مرتبا با مقامات دولت اسرائیل در تهران ارتباط دارند و منظور اصلی آنها ابراز نظر صریح شاهنشاه در مورد شناسائی اسرائیل میباشد و موضوع شط العرب هم حاشیه و باصطلاح برای رد گم کردن میباشد.
رونوشت برابر اصل و اصل در پرونده مصاحبه مطبوعاتی بایگانی است پی نوشت ریاست بخش و جراید همین سوال شده و جواب هم شنیده اند منظور آنها بیشتر تضعیف دولت عراق است پاراف ـ 2 /9 /37 پی نوشت ریاست اداره سوم (آقای سعادتمند) رونوشت این اطلاع در پرونده مهندس عبداله والا ـ اسمعیل پوروالی صفی پور منعکس شود پاراف 5 /9


کتاب مجله تهران مصور به روایت اسناد ساواک صفحه: 243
سئوال از شاه در خصوص اروند رود