اظهارات وزیر بهائی درباره رابطه با اسرائیل


تاریخ سند: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۳

محرمانه

موضوع: مهندس روحانی وزیر آب ‌و برق

کریمی آشتیانی که با مهندس روحانی وزیر آب ‌و برق ارتباط دوستانه دارد می‌گفت مهندس روحانی اظهار داشته است نظر دوستان ما در کابینه(منظور وزراء پیرو فرقه بهائی‌گری است که خود روحانی از آن دسته می‌باشد) آنست [که] اختلاف بین دولت و روحانیت ادامه یابد تا اینکه دولت ناچار شود برای ضربه‌زدن به فعالیت روحانیون با دولت اسرائیل رابطه سیاسی برقرار کند و حتی در صورت لزوم با آن دولت قرارداد نظامی منعقد سازد. کریمی می‌گفت به مهندس روحانی گفته‌ام این نظر شما را مردم ایران تأیید نمی‌کنند و ممکن است اگر چنین فکری در ایران عملی شود عکس‌العمل شدیدی نشان داده شود. روحانی گفته است اگر مقامات روحانی در ایران با حکومت مصر به مبارزه برنخیزند، ناچاریم این فکر عقد قرارداد با کشور اسرائیل را عملی سازیم.


اظهارات وزیر بهائی درباره رابطه با اسرائیل