تظاهرات در تهران


1366 بازدید

تظاهرات در تهران
برابر اطلاع واصله :

1ـ در خیابان آیزنهاور بین جمشیدآباد و وزارت کار جمعیت رو بافزایش مى‏باشد و مامورین در محل مستقر و تاکنون درگیرى بوجود نیامده است.

2ـ در بین جمعیت شنیده شده که شهرستانیهائى که براى استقبال از آیت‏اله خمینى به تهران آمده‏ اند قصد دارند در دانشگاه تهران متحصن شوند تا دولت را مجبور به گشودن فرودگاه نمایند، مراتب به فرماندارى نظامى اعلام گردید.

شیخان

گوینده : منصورزاده

گیرنده : خواجه‏لو

ساعت 1412 روز 8/11/57