اشرف بزرگترین قاچاقچی تریاک


2171 بازدید

اشرف بزرگترین قاچاقچی تریاک
موضوع : حمل و نقل قاچاق

شماره : 2 ـ 3 ـ 2349

یکى از بازپرسان دادسراى تهران بطور خصوصى بیکى از دوستان خود اظهار داشته والاحضرت اشرف پهلوى بزرگترین باند قاچاقچیان تریاک و مواد مخدره ایران را سرپرستى میکنند و آقاى دکتر جهانشاه صالح(1) وزیر سابق بهدارى نیز با مشارالیها همکارى و معاونت دارند و بهمین جهت دستگاههاى قضائى و انتظامى قادر به تعقیب شدید قاچاقچیان و دستگیرى موثرین آنها نمیباشند.

مهدنیا بازپرس سابق گمرک از قول یکى از قاچاقچیان معروف تهران اظهار داشته در هر ماه مقدار زیادى تریاک مرغوب ترکیه و کردستان ایران برای تیمسار سرلشگر بختیار میرسد و ایشان نیز مقدارى از آنرا به دربار شاهنشاهى و بعضى از رجال تسلیم مینمایند.1ـ جهانشاه صالح فرزند حسین داراى شماره شناسنامه 22159 صادره از تهران، متولد کاشان، داراى مدرک تحصیلى دکترا در طب از دانشگاه سیراکیوس نیویورک. مشاغل و مناصب نامبرده به ترتیب عبارتند از : وزارت دارایى (سال 1303)، انترن جراحى در بیمارستان سن ژوزف سیراکیوس، انترن جراحى در بیمارستان ارنج مموریان در ایالت نیوجرسى، جراحى پلى کلینیک بیمارستان (پست کرادویت)، جراح زنان شهر نیویورک، دیپلمه دتا با اجازه حق طبابت و جراحى در ایالت نیویورک صادره از دانشگاه دولتى نیویورک، عضو رسمى انجمن پزشکان نیویورک و جامعه پزشکى آمریکا، عضو افتخارى جامعه جراحان ارتش آمریکا، عضو رسمى آکادمى علوم در نیویورک، دبیر ایرانى جامعه بین المللى عقیمیت، عضو ممتاز کالج بین‏المللى جراحان. شغلهاى نامبرده در ایران : رئیس بیمارستان وزیرى و رئیس بخش جراحى بیمارستانهاى زنان، رئیس و جراح بیمارستان زنان (رئیس آموزشگاه عالى مامائى)، عضو شوراى عالى فرهنگ و بهدارى، استاد کرسى بیماریهاى زنان، سه دوره از آبانماه 1327 و چهارمین بار نیز در سال 1342، رئیس دانشکده پزشکى و شش بار از سال 1329 به بعد وزیر بهدارى بوده است. وى از اول اردیبهشت ماه 1333 نماینده رسمى دولت ایران در کلیه مجامع بین المللى پزشکى، در اسفند 1339 وزیر فرهنگ و در اردیبهشت ماه 1343 به مقام ریاست دانشگاه رسیده است. تالیفات نامبرده بشرح زیر مى‏باشد: مطالعه در وضع بهداشت شهر ابتى کادر نیویورک، کتاب بیماریهاى زنان چاپ 1320، زایمان طبیعى و یا غیر طبیعى (تجدید چاپ در سال 1340)، بیماریهاى زنان و پیشرفتهاى علمى نوین 1340، آبستنى و زایمان چاپ 1345. مشارالیه رئیس و عضو هیأت مدیره و عضو شوراى عالى جمعیت حمایت از آسیب دیدگان سوختگى، عضو شوراى عالى بنگاه حمایت از مادران و نوزادان، عضو شوراى عالى جمعیت طرفداران مرکز طبىکودکان، عضو شوراى عالى جمعیت ملى مبارزه با سرطان، عضو هیأت اجرایى و نایب رئیس کنگره پزشکى، عضو هیأت مؤسس و رئیس باشگاه روتارى تهران بوده است. برابر گزارشهاى ساواک نامبرده عضو جمعیت وحدت ملى و طرفدار سیاست غرب، شخصى جدى و مدبر و از لحاظ قدرت کار و سرعت در اتخاذ تصمیم و قبول مسئولیت خوب، لیکن رفتارش با مرئوسین خشن و فردى است تشکیلاتى و مبتکر، رفیق باز و بسیار عیاش، قمار باز، دروغگو و دو رو. نامبرده موفق به اخذ نشان سپاس درجه 2 وزارت فرهنگ، نشان درجه 1 وزارت فرهنگ، نشان اول تربیت بدنى وزارت فرهنگ، نشان درجه اول فرهنگ، نشان درجه اول همایون، نشان درجه اول دانش، نشان پالم آکادمیک از کشور فرانسه، نشان عالى لیاقت از فرانسه، دریافت درجه دکتراى افتخارى حقوق از دانشگاه سیراکیوس، دریافت درجه دکتراى افتخارى علوم از دانشگاه بردو، دریافت درجه F.R.G.D.G و درجه افتخارى F.I.C.Sبا مدال گردن بند طلا از ژاپن شده است. [اسناد ساواک ـ پروندهانفرادى]