پارسونز: شوروی ممکن است قسمتی از ایران را تصرف کند!


2322 بازدید

موضوع: اظهارات سفیر انگلیس آنتونی درک پارسونز سفیر انگلیس در دربار شاهنشاهی ضمن اظهار نگرانی و ناامیدی از اوضاع و احوال موجود در ایران مطالبی به شرح زیر بیان کرد:
1ـ پس از اعتصابات در واحدهای دولتی و خصوصی یک مرحله بحران و انقلاب در ایران به وجود خواهد آمد.
2ـ در آینده نزدیک (دو تا سه سال آینده) در ایران دولتی تحت نفوذ شوروی روی کار خواهد آمد که احتمال دارد از شوروی تقاضای کمک کند و دولت شوروی به این بهانه قسمتی از خاک ایران را تصرف کند.
3ـ دولت انگلیس و آمریکا صرفنظر از این که از رژیم سلطنت در ایران جانبداری می‌کنند، از شخص شاهنشاه حمایت می‌نمایند چون اگر روزی قرار باشد شاه برود و ولیعهد بیاید، همه چیز در ایران از بین خواهد رفت.
نظریه منبع:
ـ به سفیر انگلیس پاسخ داده شد چنین امری غیرممکن بوده و فکر نمی‌کنم دولت شوروی در امور ایران دخالت کند.
ـ چنین تصور می‌کنم آمریکا و انگلیس اوضاع و احوال را در ایران بیش از حد بزرگ جلوه می‌دهند تا بدین وسیله بتوانند نفت را به قیمت ارزانتری از ایران خریداری کنند.
ـ اکثر دیپلماتهای خارجی مقیم در ایران حدود سه هفته قبل نسبت به اوضاع و احوال ایران خوشبین بوده و اظهار می‌داشتند همه چیز در ایران تحت کنترل است ولی اخیراً از وضع موجود اظهار نگرانی می‌کنند.


پارسونز: شوروی ممکن است قسمتی از ایران را تصرف کند!