طلاق حمیدرضا پهلوی و همسرش


3297 بازدید

شماره: 2769 تاریخ: 19/9/1333
گیرنده: وزارت دربار شاهنشاهی
فرستنده: سید ضیاء‌الدّین میراسکندری
وزارت دربار شاهنشاهی
یک برگ اعلامیه طلاق مربوط به والا‌حضرت حمید‌رضا پهلوی و بانو مینو دولتشاهی که تشریفات آن انجام و در تاریخ 21 آذر 33 خاتمه گردیده به پیوست تقدیم تا مقرر فرمایند به اداره‌ کل ثبت آمار و احوال ارسال شود....
با تقدیم احترامات شایسته ـ ضیا‌ءالدین میراسکندری
 

 


طلاق حمیدرضا پهلوی و همسرش