عقب نشینی رژیم پهلوی در برابر اعتراض مومنان بازار اصفهان

بسته شدن بازار اصفهان در اعتراض به قطع پخش اذان از رادیو


در سندی که ملاحظه می کنید گزارش سااک درباره بسته شدن بازار اصفهان بدلیل قطع پخش اذان از رادیو ایران است.  در سال 1349 رژیم پهلوی سعی داشت با قطع پخش اذان ازرادیو گام دیگری درراستای مقابله به مظاهر اسلامی بر می دارد اما با بستن مغازه های بازار اصفهان مجبور می شود از تصمیم خود عقب نشینی کند. 


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
بسته شدن بازار اصفهان در اعتراض به قطع پخش اذان از رادیو