پرویز ثابتی از کشور گریخت


1549 بازدید

پرویز ثابتی از کشور گریخت
براساس سند زیر، پرویز ثابتی مرد نیرومند ساواک، با یک هواپیمای مسافری به مقصد رم،‌ ژنو، لندن در روز اول آبان 1357 با نام مستعار عالیخانی از کشور گریخته است:

موضوع: مسافرت آقای ثابتی به خارج از کشور
در ساعت 1340 روز فوق در هیئت تحریریه روزنامه کیهان گفته شد که آقای ثابتی در ساعت 1000 با پرواز شماره 757 هواپیمائی ملی ایران بمقصد رم ـ ژنو ـ لندن با نام مستعار عالیخانی تهران را ترک نموده است.
نظریه شنبه: خبر صحت دارد ضمناً گروه خبرنگاران کیهان آقای ثابتی را در فروگاه دیده و شناسائی نموده‌اند.
نظریه سه‌شنبه: با توجه بدسترسی شنبه احتمال صحت خبر زیاد است.
نظریه چهارشنبه: نظریه سه‌شنبه مورد تائید است . ب