آویختن تصاویر امام خمینی در میدانهای شهر قم


2087 بازدید

آویختن تصاویر امام خمینی در میدانهای شهر قم