مرتضی قلی خان هدایت (صنیع الدوله) اولین رئیس مجلس شورای ملی


2835 بازدید

مرتضی قلی خان هدایت  (صنیع الدوله) اولین رئیس مجلس شورای ملی