نشست علمی «کاربست رویکرد تاریخ فرهنگی در مطالعات تاریخ قاجاریه»


1665 بازدید

نشست علمی «کاربست رویکرد تاریخ فرهنگی در مطالعات تاریخ قاجاریه»

نشست علمی «خیانت زدایی از تاریخ نفت ایران» برگزار می‌شود.

نشست علمی «کاربست رویکرد تاریخ فرهنگی در مطالعات تاریخ قاجاریه» با حضور دکتر دکتر محمدامیر احمدزاده روز دوشنبه 26 دی1392 از ساعت 14 تا 15.30 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ اقدام به برگزاری نشستی علمی با عنوان «کاربست رویکرد تاریخ فرهنگی در مطالعات تاریخ قاجاریه» می نماید.

این نشست با حضور دکتر دکتر محمدامیر احمدزاده روز دوشنبه 26  دی1392 از ساعت 14 تا 15.30 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

نشانی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بزرگراه کردستان نبش خیابان 64  (سالن اندیشه) 


ical.ir