هویدا اسناد  اقدامات غیر قانونی خود را پنهان می‌کند


هویدا اسناد  اقدامات غیر قانونی خود را پنهان می‌کند

به موجب سند زیر، امیرعباس هویدا نخست‌وزیر پرونده سوءاستفاده‌ها و اقدامات خلاف خود را از گاوصندوق نخست‌وزیری به منزل خود انتقال داده بود.