نظر دکتر صدیقى درباره دکتر سنجابى


1484 بازدید

 

 

 


موضوع : نظر دکتر صدیقى درباره دکتر سنجابى

شماره : 946/833 تاریخ 4/10/57

دکتر صدیقى در مورد دکتر سنجابى اظهار داشته است که :

سنجابى تحت تأثیر آن مرد روحانى1 که خود را مقدس وانمود میکند قرار گرفته و جبهه ملى را مورد اهانت قرار داده و در آن نفاق انداخته است. سنجابى نمیداند که چه میگوید و وقتى در روزنامه لوموند و غیره گفته است که من همانند قطره‌اى در مقابل اقیانوس جنبش آن مرد روحانى هستم کاملاً آبروى خود را برده و اگر هم اینطور است نمى‌بایست چنین وانمود سازد. حتى بازرگان که بسیار مذهبى است تحت تأثیر این مرد قرار نگرفته است. ق

در پرونده به کلاسه بایگانى شود.

محترما به استحضار رساند.1ـ مقصود مرحوم حضرت آیت‌اللّه‌ العظمى امام خمینى رهبر کبیر انقلاب اسلامى است.
 

 

 

 


نظر دکتر صدیقى درباره دکتر سنجابى