سفر دوایت آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا به ایران


سفر دوایت آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا به ایران
کودتا عبدالکریم قاسم در عراق در 23 تیر 1337 و سقوط نظام پادشاهی در این کشور منجر به خروج عراق از پیمان بغداد با ترکیه ،پاکستان و ایران شد. به همین دلیل آمریکا پیمان جدیدی با نام "سنتو" را در سال 1338 و این بار بدون عراق با مشارکت انگلیس، ایران، پاکستان و ترکیه بوجود آورد. این پیمان در واقع به عنوان حلقه ارتباطی ناتو با پیمان سیتو در شرق آسیا عمل می کرد و در واقع مجری سیاست های نظامی گری آمریکا در منطقه خاورمیانه بود.

آیزنهاور پس از انعقاد این پیمان برای تقویت "سنتو" و چند هدف دیگر در 23 آذرماه 1338 به ایران سفرکرد. رئیس جمهور امریکا در چارچوب یک دیدار منطقه ای ازخاورمیانه، سفر یک روزه ای به تهران داشت. عکاس این عکس"جک گارفالو" آمریکایی است که رئیس جمهور این کشور را در سفر به ایران همراهی کرده است.