قمارخانه سلطنتی


1642 بازدید

شماره‌: 2ـ3ـ5140تاریخ : 18/11/37
موضوع : دربار شاهنشاهی

جلسات قمار دربار شاهنشاهی که قبلاً در کاخ اختصاصی برقرار می‌شد مدتی است که به کاخ والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی منتقل گردیده و روزهای چهارشنبه هر هفته اعضای خاندان جلیل سلطنتی پس از صرف ناهار تا پاسی از شب به بازی مشغول می‌گردند و در جلسه روز چهارشنبه 8/11/37 نیز والاحضرت شاپور محمودرضا مبلغ 5/2 میلیون ریال باخته‌اند.


قمارخانه سلطنتی