حق السکوت به ملکه سابق ایران


1551 بازدید

حق السکوت به ملکه سابق ایران
سند زیر گزارش مطبوعات پاریس از حضور ثریا پهلوی در قمارخانه های فرانسه و باختهای بزرگ وی میباشد .