هشدار ساواک به نمایندگان مجلس درباره اعتراض به اعتبارنامه ها

کنترل رای نمایندگان مجلس توسط ساواک!


شماره‌: 333/321 تاریخ : 42/8/12

موضوع‌: اظهارات مهندس والا

آقای مهندس والا نماینده مجلس شورای ملی اظهار داشته است که سازمان اطلاعات و امنیت او و آقای گودرزی را احضار کرده و ازآن دو نفر تعهد گرفته است که در مجلس با اعتبارنامه وکلا مخالفت نکنند. سپس افزوده در این مجلس هیچکس جرأت اظهار عقیده و صحبت کردن هم ندارد.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
کنترل رای نمایندگان مجلس توسط ساواک!