اعزام ماموران ساواک به اسرائیل


1362 بازدید

اعزام ماموران ساواک به اسرائیل
اعزام ماموران ساواک به اسرائیلاز : گرین SECRET شماره : 233/31

به: نوذر تاریخ : 50/2/18

پیرو 233/28 – 50/1/24موضوع:

موضوع نامه شماره233/19 – 50/1/19 مجدداً به شرح زیر درج می‌گردد.

پیرو مذاکرات حضوری بدینوسیله اعلام می‌دارد که کارمندان ما برای عزیمت به کشور شما آماده‌اند خواهشمند است تعداد تقریبی نفراتی را که می‌توانید بپذیرید با تعیین آن که این کارمندان در چند نوبت و چه تاریخی می‌توانند به کشور شما مسافرت نمایند اعلام فرمایند.