چاپ نشریه اسرائیلی در تهران


2217 بازدید

چاپ نشریه اسرائیلی در تهران
به: ریاست ساواک تهران شماره: 23352/325
از: اداره کل سوم تاریخ: 8/3/47
درباره: نشریه ستاره شرق (اخبار اسرائیل)
خواهشمند است دستور فرمائید در مورد اینکه نشریه مذکور در تهران طبع می‌گردد یا خیر. تحقیق و نتیجه را به این اداره کل اعلام نمایند.
از طرف مدیرکل اداره سوم ـ مقدم
گیرنده:
اداره کل هشتم جهت استحضار و تعیین محل چاپ نشریه مزبور
* * *

مدیریت کل اداره سوم 325 شماره: 9670/820/823
تاریخ: 19/6/47
درباره نشریه ستاره شرق (اخبار اسرائیل)
بازگشت به شماره 23663/325 ـ 13/5/47

با تحقیقاتی که در مورد طبع نشریه مزبور به عمل آمد معلوم گردید که چاپ نشریه فوق در تهران صورت می‌گیرد و سرلوحه روزنامه مزبور در چاپخانه (هاشت) خیابان پهلوی ـ کوچه مقابل سینما امپایر چاپ و خود روزنامه‌ها هم به احتمال قوی در همین محل و یا در وابستگی نظامی اسرائیل با دستگاه پلی‌کپی چاپ می‌شود.
مدیرکل اداره هشتم ـ هاشمی

رهبر عملیات محمودزاده 17/6/47
رئیس بخش
رئیس اداره