چماقداران طرفدار شاه در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲


2781 بازدید


چماقداران طرفدار شاه در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲