لطفاً برای دانلود فایل کتاب‌ها وارد شوید یا ثبت نام کنید

فصلنامه مطالعات تاریخی شماره 40

فصلنامه مطالعات تاریخی شماره 40


 
چهلمين شماره فصلنامه مطالعات تاریخی ، ویژه قیام اسلامی 15 خرداد ، منتشر شد . در مقدمه اين شماره که دومین ویژه نامه 15 خرداد در سلسله شماره های فصلنامه محسوب می شود خاطرنشان شده که ديدگاهها و مواضع امام خميني در مواجهه با وقایع مهمی چون اعتراض به لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي، حمله به فيضيه و قيام 15 خرداد واعتراض به كاپيتولاسيون و تبعيد امام ؛ توانست اهداف نهضت اسلامي در ابعاد ظلم ستيزانه، عدالتخواهانه، عزتمند، استعمارستيز، وطنخواه و... را در معرض ديد و قضاوت مردم مسلمان ايران قرار دهد و منجر به گرد آمدن طبقات و اقشار مختلف گرد انديشه امام خميني گردد. در بخش دیگری از مقدمه همچنین آمده است : در خصوص زمينه ها، اهداف و علل قيام امام خميني(ره) مطالب متعددي منتشر شده اما دراين شماره از فصلنامه سعي گردیده بخشي از ابعاد نهضت 15 خرداد به عنوان نقطه كانوني درسير انقلاب اسلامي و مبارزات ضداستكباري و ضداستبدادي ملت ايران و پيامدها و دستاوردهاي آن از جمله شكل گيري گفتمان انقلاب اسلامي مورد مطالعه قرار گيرد. در چهلمين فصلنامه مطالعات تاریخی مطالب زیر آمده است : - سخن اول - رفرم ارضی در ایران / دکتر سید حمید روحانی - تحلیل نافرجامی قیام پانزده خرداد بر مبنای نظریه ساختار فرصت سیاسی / دکترعلی کریمی - طیب حاج رضایی و قیام 15 خرداد / محمد جعفر بگلو - تحلیل جامعه شناختی نهضت پانزده خرداد / دکتر داوود میرمحمدی - آیت الله حکیم و نهضت روحانیون ایران در سالهای 1341 و 1342/ حمید بصیرت منش - روایت گری هویت / فاطمه خادم شیرازی / سعید پورعلی - 15خرداد؛ بالندگي و تكامل گفتمان اسلام سياسي در پيوند با فقاهت / دكتر مجتبي عطارزاده - واگويه هاي علم از قيام پانزده خرداد 1342 / ماهرخ ابراهي مپور - راهنماي مطالعاتي قيام 15 خرداد 1342 / حسين گودرزى / عيسى زارعى - ويژگيها و پيامدهاي قيام پانزده خرداد بر پايه تحليل خاطرات 13 شخصيت روحاني / زينب دارابى - سندهاي بدون شرح

کتاب‌های مرتبط


--->