14 آذر 1394

انتقاد آیت الله فلسفی از دانشگاه پهلوی شیراز


انتقاد آیت الله فلسفی از دانشگاه پهلوی شیراز


گزارش درباره: عزیمت محمد تقى فلسفى به شیراز

از: 316 تاریخ 9/9/49

محترما معروض میدارد. بطوریکه استحضار دارند قرار است محمدتقى فلسفى واعظ پس از پایان ماه مبارک رمضان بشیراز عزیمت نماید و ضمن سخنرانى مواردى را که قبلاً درباره دانشگاه پهلوى عنوان کرده بود تکذیب و اقداماتى را که در زمینه پیشرفت امور مذهبى بعمل آمده تشریح نماید. اینک ساواک فارس اعلام داشته علت تولید اختلاف بین فلسفى و رئیس دانشگاه پهلوى آن بوده که رئیس دانشگاه مدعى شده فلسفى در بالاى منبر اظهار داشته دانشگاه شیراز با اسرائیل همکارى دارد سپس گفته خود را تغییر داده و اظهار نموده فلسفى این مطلب را در پائین منبر به چند نفر دانشجو بیان داشته و طبق اطلاع دکتر نهاوندى از دانشجویان مزبور در اینمورد یادداشتهاى کتبى گرفته لیکن فلسفى به کلى منکر چنین بیاناتى شده است. ضمنا در مذاکراتى که رئیس ساواک فارس با فلسفى نموده اظهار داشته انتقاداتیکه از دانشگاه پهلوى کرده بر اساس مدارک غیرقابل انکار بوده است. ساواک موصوف افزوده در شرایطى از سخنرانى فلسفى جلوگیرى بعمل آمد که اولاً چندین هزار نفر شنونده از طبقات مختلف مردم بانتظار شروع وعظ وى در خیابان زند که پرجمعیت‏ترین نقاط شیراز است حاضر شده بودند مضافا اینکه اجراى دستور صادره مصادف با شب جمعه که معمولاً مملو از جمعیت میباشد بوده و اکثر مردم و روحانیون طرفدار فلسفى ساواک را عامل جلوگیرى از سخنرانى فلسفى و اخراج وى از شیراز میدانند لذا مراجعت مشارالیه بشیراز آن هم در مدت زمان کوتاهى بمصلحت نمیباشد بویژه آنکه بنظر نمیرسد انتقاداتى را که از دانشگاه پهلوى نموده بجز موضوع همکارى با اسرائیل را تکذیب نماید و در چنین شرایطى امکان تضعیف ساواک صحنه پیش‏بینى میشود معهذا دستورات صادره دقیقا اجرا خواهد شد. مراتب استحضارا معروض میگردد.

مسئول بررسى ـ اوانى

رئیس بخش 316 ـ ازغندى

رئیس اداره یکم عملیات و بررسى ـ جوان محترما تلفنى با ریاست ساواک فارس مذاکره شد و ایشان متقاعد گردید با تمهیداتى که بعمل آمده مراجعت وى بشیراز بمصلحت میباشد. باصرى نیا