27 اردیبهشت 1386

مارسل ناویل و عباس خلعتبری


مارسل ناویل و عباس خلعتبری
/2/1351 ـ مارسل ناویل رئیس اتحادیه بین‌ المللی صلیب سرخ جهانی (سمت) در دیدار با عباس خلعتبری وزیر امور خارجه ایران