31 فروردین 1400

کلاهبرداری نماینده سابق مجلس شورای ملی !


تاریخ: [1355] 6/3/35
موضوع: بهمن شاهنده
نماینده سابق مجلس شورای ملی از بیجار اخیراً با ارائه دو نمونه کارت معرفی (شناسایی) یکی به نام سازمان اطلاعات و امنیت کشور و دیگری به عنوان نماینده مجلس شورای ملی و مسئول تشریفات در اداره کل پذیرایی های دربار به فروشگاهها خصوصاً فرش فروشی ها مراجعه و مقادیر زیادی کالا بنام دربار خریداری می کند. دیده شده که مشارالیهادر فروشگاه فرش فاکتورهای خریدرابه نام اداره کل تشریفات دربار شاهنشاهی قسمت پذیراییها بدون پرداخت وجه و با دادن چک بی محل خرید و به این وسیله کلاهبرداری می نماید. بدیهی است زمانی که صاحب کالا به دنبال نامبرده برای دریافت طلب خود مراجعه می کند با تهدید و ارعاب او روبرو می شود و نتیجتاً صاحب کالا از ترس سکوت می نماید.
نظریه شنبه: صحت خبر مورد تأیید است.
نظریه سه‌شنبه: صحت خبر بعید به نظر نمی‌رسد. رومی
چهارشنبه: با توجه به سابقه پدر نامبرده بالا در زمینه سوءاستفاده و کلاشی، از فرزند وی اعمال فوق بعید نیست. ماجد
به اداره کل چهارم منعکس گردید.
بهمن شاهنده نماینده بیست و دومین دوره مجلس شورای ملی از شهرستان بیجار در فاصله سالهای 1346 تا 1350 بود. او فرزند عباس شاهنده صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه بدنام «فرمان» بود.


کلاهبرداری نماینده سابق مجلس شورای ملی !