29 فروردین 1401

حکم انتصاب قاضی محمد توسط شاه


قاضی محمد، موسس حزب دموکرات کردستان و جمهوری خودمختار مهاباد در سال 1324  با حمایت شوروی است. پس از قرارداد احمد قوام با شوروی،این کشور مناطق اشغال‌شده ایران را ترک کرد و نیروهای ایران پس از ورود به مهاباد، قاضی محمد را در میدان این شهر اعدام کردند. قاضی محمد که پدرش پیش از این اتفاقات، قاضی شهر مهاباد بود، پس از فوت پدرش توسط شاه به جای پدر منصوب شد.

قاضی محمد پس از درگذشت پدرش، قاضی ‌علی در سال ۱۳۲۰، با حکم شاه بر کرسی قضاوت شهر مهاباد تکیه زد.


حکم انتصاب قاضی محمد توسط شاه