12 خرداد 1398

سخنرانی امام خمینی در 13 خرداد 42


سخنرانی امام خمینی در 13 خرداد 42
ورود امام خمینی در میان استقبال انبوه جمعیت در خارج و داخل مدرسه فیضیه قم و سخنرانی تاریخی ایشان در عصر 13 خرداد(عاشورا) 1342