18 اردیبهشت 1400

حسن ارسنجانی به روایت ساواک


گزارش ساواک در خصوص سوابق، رفتار و عملکرد حسن ارسنجانی در خرداد 1344


مرکز اسناد موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
حسن ارسنجانی به روایت ساواک